Thái Tổ Hoàng Đế

[ 34 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư Quyển Chi Nhị.
. [1a*2*1]
Lí KỶ.
. [1a*3*1]
Thái Tổ Hoàng Đế.
  . [1a*3*5]
[Tính Lí, huý Công Uẩn, Bắc Giang, Cổ Pháp châu nhân dã. Kì mẫu Phạm thị, tiêu dao du Tiêu Sơn tự, dữ thần nhân giao, nhân nhi hữu thần, dĩ Đinh Thái Bình ngũ niên, Giáp Tuất nhị nguyệt, thập nhị nhật đản sinh.
殿 使 殿 . [1a*4*20]
Cập trưởng sĩ Lê, luỵ quan chí Điện tiền chỉ huy sứ. Ngoạ Triều băng, tự lập vi đế, đô Thăng Long thành. Tại ngũ thập ngũ, băng vu Long An điện, táng Thọ Lăng.
. [1a*5*23]
vị thập bát niên, thọ Đế ứng thiên thuận nhân.
¬   . [1a*6*2]
thừa thời khải vận, khoan từ nhân thứ, mat-chu sát ôn văn, hữu đế chi lượng. Nhiên vị minh chính học, phản hảo dị đoan, vi chi luỵ nhĩ. vương Đế chi sinh dã phương tam tuế, kì mẫu hoài bão chí Lí Khánh Văn gia.
  . [1a*8*1]
Khánh Văn toại dưỡng dĩ vi tử.
. [1a*8*8]
Ấu nhi thông duệ.
姿 . [1a*8*12]
tư biểu tú dị.
. [1a*8*16]
Vi nhi thời, du học Lục Tổ tự, tăng Vạn Hạnh kiến nhi khí chi viết: "Thử..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


KỶ NHÀ LÝ.

THÁI TỔ HOÀNG ĐẾ.

Họ Lý, tên huý là Công Uẩn, người châu Cổ Pháp [Chú giải] Bắc Giang, mẹ họ Phạm, đi chơi [Chú giải] chùa Tiêu Sơn [Chú giải] cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5 [974] thời Đinh. Lớn lên làm quan nhà Lê, thăng đến chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Khi Ngoạ Triều băng, tự lập làm vua, đóng đô ở thành Thăng Long. Ở ngôi 18 năm [1010-1028], thọ 55 tuổi [974-1028], băng ở điện Long An, táng ở Thọ Lăng. Vua ứng mệnh trời, thuận lòng người, nhân thời mở vận, là người khoan thứ nhân từ, tinh tế hoà nhã, có lượng đế vương. Song chưa làm sáng chính học, lại ưa thích dị đoan, bị luỵ về chuyện đó.

Vua sinh ra mới 3 tuổi, mẹ ẵm đến nhà Lý Khánh Văn. Khánh Văn bèn nhận làm con nuôi. Bé đã thông minh, vẻ người tuấn tú khác thường. Lúc còn nhỏ đi học, nhà sư ở chùa Lục Tổ [Chú giải] là Vạn Hạnh thấy, khen rằng: "Đứa bé này