Thánh Tông Hoàng Đế

[ 26 trang ]

Tách câu và Phiên âm

  . [25a*1*1]
Thiên Cảm phu nhân tầm sách vi hậu .
. [25a*1*10]
Đông thập nhất nguyệt, thập nhất nhật, Hoàng trưởng tử khâm sinh [khâm khâu Cẩm thiết] phong đệ Quang Khải vi Chiêu Minh Đại vương.
  . [25a*3*1]
Thánh Tông Hoàng Đế [Huý Hoảng, Thái Tông thích trưởng tử dã. Mẫu Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng thái hậu Lí thị. Nhân Thái Tông mộng Thượng Đế thụ dĩ bảo kiếm, hậu toại hữu thần. Dĩ Thiên Ứng Chính BÌnh cửu niên, Canh Tí cửu nguyệt, nhị thập ngũ nhật, ngọ thời đản sinh, tầm lập vi Hoàng Thái tử. Thái Tông tốn vị, toại khởi đại bảo, tại vị nhị thập nhất niên, tốn vị thập niên, thọ ngũ thập nhất tuế, băng vu Nhân Thọ cung, táng Dụ Lăng .
. [25a*5*32]
Đế tam trung hiếu nhân thứ, tôn hiền trọng đạo, phụ tác ư tiền, tử thuật ư hậu, Trần, định cơ nghiệp cố hĩ. Nhiên ưu du tam muội, thám trách nhất thừa, phi đế vương chi thiện trị dã. Kỷ Mùi Thiệu Long nhị niên, [Tống Khai Khánh nguyên niên] xuân chính nguyệt, Trần Thủ Độ phu nhân Linh Từ Quốc Mẫu Trần thị hoăng.
. [25a*9*6]
Trần thị xưng Quốc mẫu giả, bản tiền Ngô phu nhân hiệu tức hậu..

Trang: 25a

Dịch Quốc Ngữ


THÁNH TÔNG HOÀNG ĐẾ.

Tên huý là Hoảng, con trưởng dòng đích của Thái Tông. Mẹ là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng thái hậu Lý thị, nhân Thái Tông chiêm bao thấy thượng đế trao cho gươm báo, hậu có mang. Năm Canh Tý, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 9 (1240) tháng 9, ngày 25, giờ Ngọ sinh, sau đó lập làm hoàng thái tử. Thái Tông băng [Chú giải], liền lên ngôi báu, ở ngôi 21 năm, nhường ngôi 13 năm, thọ 51 tuổi, băng ở cung Nhân Thọ, táng ở Dụ Lăng. Vua trung hiếu nhân thứ, tôn hiền trọng đạo, cha khai sáng trước, con kế thừa sau, cơ nghiệp nhà Trần được bền vững vậy! Nhưng ưu du tam muội [Chú giải], tìm dấu đạo nhất thừa [Chú giải] thì không phải phép trị nước hay của đế vương.

Kỷ Mùi, Thiệu Long năm thứ 2 [1259], (Tống Khai Khánh năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, phu nhân Trần Thủ Độ là Linh Từ quốc mẫu Trần thị mất.

Trần thị được gọi là quốc mẫu vì đó vốn là hiệu của Ngô phu nhân trước kia, tức là hoàng hậu