Thánh Tông Văn Hoàng Đế

[ 114 trang ]

Tách câu và Phiên âm

  . [26b*1*1]
Vân Nam tục nhi bái tạ giai tự phát thanh.
. [26b*1*11]
Quảng Nam phủ Quang châu nhân lai hiến mã.
. [26b*3*1]
Hạ tứ nguyệt, Ai lao Qua Mường đẳng lai cống.
. [26b*3*11]
Ai Lao Tàm Mường hiến tượng nhất chích.
  . [26b*4*1]
Chỉ huy chư lộ huyện xã quan đẳng: kiến hữu hoàng trùng phát sinh khiết hại tang miêu tức lệnh nhương phất dĩ trừ dân hại.
簿    . [26b*5*10]
Ngũ nguyệt, chỉ huy đại thần hành khiển, cập tham tri bạ tịch, tham nghị đài quan, hình ngục đẳng quan: Kim hậu tấn ngục cập đại thần chuẩn quyết nhật bất đắc thứ mục đãi mạn hoặc hữu bệnh tật tất ư chúng trình tự bất đắc khiếm khuyết.
. [26b*8*7]
Chỉ huy các đạo tướng hiệu cập lộ, huyện, trấn, đẳng: kim phương nông vụ, lộ, huyện, trấn quan bất đắc khinh động dân lực.

Trang: 26b

Dịch Quốc Ngữ


Vân Nam, khi lạy tạ, đều tự nói tiếng nước họ.

Người Quang Châu thuộc phủ Quảng Nam đến dâng ngựa.

Mùa hạ, tháng 4, bọn Mường Qua [Chú giải] nước Ai Lao sang cống.

Mường Tàm [Chú giải] dâng 1 con voi.

Ra lệnh cho các quan lộ, huyện, xã rằng: Nếu thấy chỗ nào có sâu ăn hại mầm dâu thì phải cúng lễ để trừ hại cho dân.

Tháng 5, ra lệnh cho các đại thần, hành khiển và các quan tham tri bạ tịch, tham nghị, đài quan, quan hình ngục rằng:

Từ nay về sau, những ngày xử án và những ngày các đại thần chuẩn quyết [Chú giải] thì không được lơ là vắng mặt, nếu ai có vắng mặt thì phải trình báo với mọi người, không được thiếu sót.

Ra lệnh chỉ cho tướng hiệu các đạo và các lộ, huyện, trấn rằng: Hiện đang mùa làm ruộng, các quan lộ, huyện, trấn không được khinh suất điều động sức dân.