Thế Tông Nghị Hoàng Đế

[ 152 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Tục Biên Quyển Chi Thập Thất.
. [1a*2*1]
Lê Hoàng Triều KỶ.
. [1a*2*5]
Phụ Mạc Mậu Hiệp nhị thập niên.
  . [1a*3*1]
Thế Tông Nghị Hoàng Đế [Huý Duy Đàm, Anh Tông đệ ngũ tử, tại nhị thập thất niên, thọ tam thập tam tuế. vị Đế dĩ ấu xung chi niên, tín nhậm huân thần, cố năng tước bình tiếm phản, phục cựu vật, thân trí thái bình. Trung hưng chi công, thục đại ư thử yên!] quang Đế dĩ Chính Trị thập niên, thập nhất nguyệt nhật đản sinh, dục vu Thuỵ Nguyên huyện, Quảng Thi xã.
. [1a*6*4]
Thời Anh Tông hạnh ngoại, đế dĩ ấu trĩ độc bất dự tòng, Tả tướng Trịnh Tùng nghênh nhi lập chi.
. [1a*7*8]
Dĩ sinh nhật vi Dương Nguyên thánh tiết.
. [1a*8*1]
Quý Dậu, Gia Thái nguyên niên [Mạc, Sùng Khang bát niên. Minh, Vạn Lịch nguyên niên].
. [1a*8*17]
Xuân, chính nguyệt, sóc, Tả tướng Trịnh Tùng kị văn võ thần liêu đẳng, cộng tôn hoàng tử tức hoàng đế vị, cải nguyên, đại xá,..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


Kỷ Nhà Lê

Phụ: Họ Mạc (Mậu Hợp 20 năm)

Thế Tông Nghị Hoàng Đế

Tên húy là Duy Đàm, con thứ năm của Anh Tông, ở ngôi 27 năm, thọ 33 tuổi.

Vua tuổi còn thơ ấu, tin dùng huân thần, nên dẹp yên được kẻ tiếm nghịch, khôi phục được cơ nghiệp cũ, làm nên thái bình. Công trung hưng còn gì lớn hơn thế nữa!

Vua sinh ngày tháng 11 năm Chính Trị thứ 10 [1567], được nuôi dưỡng ở xã Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên. Khi Anh Tông chạy ra ngoài, vua còn thơ ấu nên không đi theo, được Tả tướng Trịnh Tùng đón về lập làm vua. Lấy ngày sinh làm Dương Nguyên thánh tiết.

Quý Dậu, [Gia Thái] năm thứ 1 [1573], (Mạc Sùng Khang năm thứ 8; Minh Vạn Lịch năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng một, Tả tướng Trịnh Tùng và các quan văn võ cùng tôn hoàng tử lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu, đại xá,