Thiếu Đế

[ 0 trang ]

Tách câu và Phiên âm


Trang:

Dịch Quốc Ngữ