Thuận Tông Hoàng Đế

[ 38 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [14a*1*1]
Quang Thái nguyên niên, đại xá, xưng Nguyên Hoàng .
. [14a*1*11]
Minh khiến Đỗ Tử Hiền ô lân hình Văn Bác tê long chương lai phong, nhi Linh Đức dĩ ngộ hại.
使 . [14a*2*14]
Tiền, Bắc sứ chí dẫn nhập Tường Phù môn, duy lân đẳng do Cảnh Dương môn.
. [14a*4*1]
Thuận Tông Hoàng Đế [Huý Ngung, Nghệ Tông quý tử dã, tại vị cửu niên, hữu kì xuất gia tuế dư, Quý Li sát chi, thọ nhị thập nhị.
. [14a*4*30]
] [Đế đồ ủng hư khí, chính tại quyền hoạ cập thân nhi bất giác.
殿 . [14a*5*15]
Ai tai! thần Kỷ Tị Quang Thái nhị niên, [Minh Hồng Vũ nhị thập nhị niên,] xuân chính nguyệt, lập Quý Li trưởng nữ Thánh Ngẫu vi Hoàng hậu hiệu sở cư viết Hoàng Nguyên điện .
. [14a*7*13]
Nhị nguyệt, táng Linh Đức đại vương vu An Bài sơn, mệnh Quý Tì chưởng kì sự .
. [14a*8*13]
Tam nguyệt, dĩ Đỗ Tử Trừng vi Ngự sử đại phu .
  . [14a*9*7]
Hạ tứ nguyệt, dĩ Phạm Cự Luận vi Thiêm thư khu mật..

Trang: 14a

Dịch Quốc Ngữ


Quang Thái năm thứ 1, đại xá, tự xưng là Nguyên Hoàng.

Nhà Minh sai Đỗ Tử Hiền, Ổ Lân [Chú giải], Hình Văn Bác [Chú giải] mang sắc rồng sang phong, nhưng Linh Đức đã bị hại rồi. Trước đây sứ phương Bắc tới thì dẫn qua cửa Tường Phù, chỉ có bọn Lân thì qua cửa Cảnh Dương.

THUẬN TÔNG HOÀNG ĐẾ.

Tên huý là Ngung, là con út của Nghệ Tông, ở ngôi hơn 9 năm xuất gia hơn 1 năm, bị Quý Ly giết, thọ 22 tuổi. Vua chỉ ngồi giữ ngôi không, việc nước trong tay quyền thần, tai hoạ đến thân mà không biết, thương thay!

Kỷ Tỵ, [Quang Thái] năm thứ 2 [1389], (Minh Hồng Vũ năm thứ 22). Mùa xuân, tháng giêng, lập Thánh Ngâu, con gái lớn của Quý Ly làm hoàng hậu, gọi chỗ ở là điện Hoàng Nguyên.

Tháng 2, chôn Linh Đức Đại Vương ở núi An Bài, sai Quý Tỳ trông coi việc ấy.

Tháng 3, lấy Đỗ Tử Trừng làm Ngự sử đại phu.

Mùa hạ, tháng 4, lấy Phạm Cự Luận làm Thiêm thư Khu mật