Toàn thư biểu

[ 6 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Nghĩ Tiến Đại Việt sử kí toàn thư.
  . [1a*3*1]
Lễ bộ Hữu thị lang, Triều liệt đại phu kiêm Quốc tử giám tư nghiệp, kiêm Sử quan tu soạn, thần Ngô Sĩ Liên, tư giả phục mông Thánh ân, trừ thần quán chức, thần thủ tiền Đại Việt Sử Kí nhị thư, tham dĩ dã sử, tập thành Đại Việt Sử Kí Toàn Thư, cẩn đằng vi thập ngũ quyển tấu tiến.
  . [1a*8*2]
Thần Ngô Sĩ Liên thành hoàng thành khủng khể thủ đồn thủ thượng ngôn: "Phục dĩ: ...

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


Biểu Dâng Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Lễ bộ hữu thị lang, triều liệt đại phu kiêm Quốc tử giám tư nghiệp, kiêm Sử quan tu soạn, thần Ngô Sĩ Liên nay đội ơn thánh thượng cất nhắc cho thần chức vụ ở Sử quán, thần đem hai bộ Đại Việt Sử Ký trước đây, tham khảo thêm các dã sử, soạn thành sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, kính cẩn chép làm 15 quyển dâng tiến. Thần Ngô Sĩ Liên thật là sợ hãi, cúi đầu, rập đầu dâng lời tâu:

"Cúi nghĩ: