Tục biên tự

[ 12 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt sử kí tục biên tự.
. [1a*2*1]
Quốc chi hữu sử thượng hĩ.
  . [1a*2*7]
Ngã Việt, lịch đại sử kí tiên chính Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tác chi ư tiền, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh thuật chi ư hậu.
. [1a*4*8]
Kì gian sự tích chi tường lược, chính trị chi đắc thất, mạc bất tất bị ư kí tải chi trung.
   . [1a*6*3]
Đãn vị hành tẩm tử, cánh thủ truyền bút, nhân tuần sao lục, bất năng vô đào âm đế hổ chi nghi.
. [1a*7*12]
Đãi chí ...

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


Nước có sử đã từ lâu. Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên hiền Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên làm ra trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh soạn tiếp sau. Trong đó sự tích rõ hay lược, chính trị hay hoặc dở, không điều gì không ghi chép đủ. Nhưng vì chưa khắc in, qua tay viết lại, theo nhau biên chép, không thể không có chỗ đáng ngờ "đào-âm, đế-hổ" [Chú giải].

Kịp đến