Lục vị gia giảm pháp  六味加減法

552: Kntb.   , Kn. []  . 65 Images; 30 x 17 
Mô tả/description : “Điều chế thuốc lục vị cho người lớn và trẻ em. Có các bài thuốc: Bồi thổ cố trung phương, Tư thủy nhuận táo phương, Thống tàng phương, Hòa can ôn thận phương…Nội dung trích chép các bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông”.

Mã tiền bốc pháp  馬前卜法

553: Kntb.   , Kn. []  . 47 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : “Nội dung:
1. Bài Sai văn: Rày thầy bóng lành đức, ông Khâm sai sứ giả hội đồng. Ngũ viên: Tả cơ Hắc sát Huyền thiên, Hữu cơ Đốc cước thần, truyền chi đằng vân giá vũ, một khi dường rày nhược nhục, phải đi cho động, chữ rằng pháp quan pháp vô thân, căn tìm cho được vong nhân đưa về…
2.Mã tiền bốc pháp: nếu muốn cầu tài thì viết một chữ gồm 5 nét: nét thứ 1 đặt ở phương Tí, nét thứ 2 đặt ở phương Sửu, nét thứ 3 đặt ở Dần, nét thứ 4 đặt ở Mão, nét thứ 5 đặt ở Thìn. Đặt đủ 5 nét ấy là thành ra quái. Xem quẻ bói này rất linh 新新 nghiệm. Nếu muốn cầu tài thì khởi ở Tí, đoán định mức tin vậy thì khởi ở Sửu, cầu hôn nhân khởi Dần, xem xuất hành khởi ở Mão, cầu danh khởi ở Thìn,x em có thất thoát khởi ở Tị, xem có sự đào tẩu hay không khởi ở Ngọ, Tạp sự khởi ở Mùi, việc kiện tụng khởi ở Thân, xem tật bệnh khởi ở Dậu, xem việc giao dịch khởi ở Tuất, xem về sinh sản khởi ở Hợi. 12 chi tuần hoàn biến hóa hết lại quay về cũ. Tiếp sau đi vào các quẻ…”.

Mạch đầu ca quát  脉頭歌括

554: Kntb.   , Kn. []  . 23 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : “ Nội dung: Dạy cách bắt mạch các bệnh. Phần đầu viết theo thể lục bát không chia đoạn mục. Mở đầu: ...Hoa hiên tứ nghiệp thừa nhà
Sưu cầu kinh sách thánh hiền di thư
Cổ kim chỉ thượng dư sư
Nghiệp y tu ngoạn thi thư gia tường
phần sau là văn xuôi ghi cách bắt mạch…”.

Lịch khoa tứ lục  歷科四錄

555: Kntb.   , Kn. []  . 73 Images; 25 x 15 
Mô tả/description : “Quyển 2. Nội dung: Tuyển tập văn sách các khoa thi Hương từ khoa Gia Long Đinh Mão (1807) 嘉龍丁卯 đến khoa Minh Mệnh Nhâm Ngọ (1822) 明命壬午 ”.

Lịch đại danh thần ngôn hành lục  歷代名臣言行綠

556: Kntb.   , Kn. []  . 43 Images; 24 x 15 
Mô tả/description : “Quyển 3. Theo tên thì sách này ghi truyện lược những người làm quan có danh tiếng của Trung Quốc. Sách in ván gỗ, không thấy có các quyển 1-2, hiện còn quyển 3 nhưng mấy trang đầu cũng đã rách nát, cho nên không rõ là sách Trung Quốc hay sách Việt Nam. Ngọc âm tự nhân, Ban Bá tự Hà Gian nhân, Hà Vũ tự Quân công Thục quận, Tân khánh kị tự chinh địch đạo nhân, vương gia tự công lăng nhân, Bào tuyên tự Phỉ độ, Bột Hải cao thành nhân, Cung thắng tự Quân chất, Sớ nhân…”.

Mạch pháp  脈法

557: Nghệ An  乂安 , Kn. []  . 77 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : “Nội dung: Chép các bài ca dạy cách bắt mạch chữa bệnh do Lương y họ Nguyễn ở xã Dũng Quyết, huyện Chân Phúc, phủ Đức Quang (nay thuộc Nghi Lộc, Nghệ An) soạn ra”.

Mai Sơn ngâm thảo  梅山吟草

558. Nguyễn Thượng Hiền  阮尚賢 : Hà Nội  河内 , Thành Thái Mậu Tuất [1898] 成泰戊戌 . 67 Images; 24 x 13 
Mô tả/description : “Tập thơ văn của Nguyễn Thượng Hiền gồm 2 phần: Mai Sơn ngâm thảo 梅山吟草 và Mai Sơn văn loại 梅山文類.
Phần 1: Mai Sơn ngâm thảo 梅山吟草, gồm 127 bài vịnh, 16 bài thơ mừng tặng, tạ ơn và một số câu đối ở nhà thờ, câu đối tặng bạn và phúng viếng như: Sơn trung xuân nhật[山中春日], Giang dạ [江夜], Tảo thu sơn vọng [早秋山望], Khẩu hiệu ký đô trung chư hữu [口號寄都中諸友], Trung thu vô nguyệt [中秋無月]…
Phần 2: Mai Sơn văn loại 梅山文類, gồm bài Tựa viết cho sách của mình, viết thay lời ông Tiến sĩ họ Tạ thăm hỏi cha mẹ, viết thay lời đình thần thượng nhân tháp chí minh, Đại nghĩ tỉnh thân hạ Tạ tiến sĩ Văn Hàn văn, Đại nghĩ tỉnh thân tặng Kim Giang tướng quốc trí sự văn, Phụng nghĩ đình thần tạ phong tặng biểu…”.

Mai Sơn văn thảo  梅山文草

559. Nguyễn Thượng Hiền  阮尚賢 : Kntb.   , Kn. []  . 44 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : “Tập văn câu đối của Nguyễn Thượng Hiền. Sách chia làm 2 phần:
Phần 1: Mai Sơn văn thảo 梅山文草, gồm 18 bài: Thư Nông Doãn (gửi lệnh doãn Nguyễn Công Nhân) [書農尹], Tống hữu nhân nhập đô xuân thí thi tự [送友人入都春试詩序], Nghĩ đình thần hạ Tạ quân Văn Hàn thành tam giáp tiến sĩ văn, Nghĩ bản tỉnh hạ Nghiêm tiến sĩ văn, Mộc y tử thuyết, Ký thượng nhân tháp chí minh, Tạp ký, Long Biên xuân sắc phú, Tự tư, Mông tặng Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân tạ biểu, Nghĩ đình thần tạ phong tặng biểu…
Phần 2: Mai Sơn liên thảo 梅山蓮草, tập chép các câu đối của Mai Sơn tặng bạn bè: Liên Khê biệt thự, Tập cú tặng hữu nhân, Sơn ngạn, tặng Bùi nội các công húy Quang Đạt, Long Thành khách xá, Tặng Hòa Thịnh công, Tặng tôn sinh cứu nhật khai yến, Tặng viện, phụng nghĩ gia quân hộ Binh bộ tham tri, Tặng Hà Trữ thôn lão nhân, Hạc Châu biệt thự, ngãi thành, Bích liên…”.

Mạnh Tử tiết yếu  孟子節要

560. Mạnh Tử  孟子 : Kntb.   , Kn. []  . 150 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : “Tức phần Mạnh Tử trong bộ Tứ thư đại toàn tiết yếu. Chưa rõ bộ sách này gồm mấy quyển, hiện chỉ còn 2 quyển đầu, nội dung chỉ gồm 4 thiên: Lương Huệ vương, Công Tôn Sửu, Đằng Văn công, Ly Lâu”.

Minh đạo gia huấn  明道家訓

561. Chu Ngọc Chi, dịch  朱玉芝 . Phúc Văn Đường tàng bản  福文堂藏板 : Hà Nội  河内 , Bảo Đại thứ 6 [1931] 保代六年 . 27 Images; 25 x 15 
Mô tả/description : “Dịch sách cùng tên của Trung Quốc ra chữ Nôm, có giải cả bằng chữ Nôm xen quốc ngữ. Nội dung: truyền bá đạo đức làm người trong xã hội: trung quân hiếu thân, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín…Sách thuộc loại giáo dục phổ thông, nhà Nho thường nói đó là lời dạy của Trình Minh Đạo (tức Trình Hạo) bậc đại Nho đời Tống”.

Minh luân toát yếu ca  明倫撮要歌

562. Lý Lân Chi  李鄰芝 : Kntb.   , Kn. []  . 37 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : "Nội dung: Gồm 4 phần: 1. Minh luân toát yếu 明倫撮要. 2. Trích tự giải âm ca: soạn năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) nói đại ý là người xưa đặt ra ba nghìn từ, nay dùng chữ Nôm giải âm thành quyển sách, tên là Trích tự giải âm ca. 3. Đối cú ca: những câu đối 4 chữ theo vần điệu khuyên răn con người. 4. Tứ truyền chính văn đối tập: Lấy các chữ trong Tứ truyện, tức Tư thư làm thành bài thơ dài đối nhau, dùng các khổ thơ bốn chữ, năm chữ hoặc sáu, bảy chữ. Bài tiểu dẫn viết năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) 紹治三年 nói việc đời sống con người có 5 “luân”, Tiểu học minh luân là 1 trong 5 thiên, do Chu phu tử dạy, nhưng sợ trẻ con không thông hiểu được hết ý nghĩa nên toát yếu một cách giản đơn để học cho dễ hiểu dễ nhớ…”.

Mộ trạch Lê thị gia phả sự tích ký  慕澤黎氏家譜事跡記

563: Kntb.   , Kn. []  . 60 Images; 31 x 21 
Mô tả/description : “Sách chia 3 phần:
Phần 1: Gia phả họ Lê, nói về dòng họ Lê ở làng Mộ Trạch vốn gốc ở Lão Lạt huyện Thuần Lộc, Ái Châu (Thanh Hóa). Đây là dòng họ có nhiều người đỗ đạt, làm quan huyện, quan tri phủ hay Tham nghị xứ Kinh Bắc, có người lại giỏi y thuật…
Phần 2: Phụ lục: Lê Thiếu Dĩnh làm chánh sứ sang nhà Minh cầu phong cho Trần Cảo làm An Nam quốc vương, Lê Lợi làm đầu mục. Có nguyên văn bài biểu cầu phong.
Phần 3: Lê Cản Tuân thi cảo tập. Gồm 3 mục nhỏ:
a.Một số thơ của Lê Cảnh Tuân, gồm 10 bài tả cảnh, tức sự: Xuân nhật hỷ trình, Chí nhật thư hoài, Chu trung vịnh hoài, Quá Nam Xương huyện Đằng Vương các cố chỉ tác…
b. Trạng nguyên Lê công soạn tế văn tế nhạc phụ Thượng thư Vũ Công.
c.Tô Quận công thần đạo bi minh”.

Nam Bang sách học  南邦策學

564: Kntb.   , Thành Thái nguyên niên [1889] 成泰元年 . 39 Images; 26 x 13 
Mô tả/description : “Mẫu bài tập văn sách, gồm 10 bài hỏi về các đề tài trong kinh truyện như: Thánh vương trị đạo dĩ giáo học triều đình chi đại chính, Tín thiện chi thuyết, Vương đạo cửu nhi hóa thành, Thiên nhân chi tế, Xuất xử chi đạo, Giáo hóa quốc gia chi cấp vụ, Đế vương chi học dĩ thành thiên hạ chi vụ…”.

Lĩnh Nam chích quái liệt truyện  嶺南摭怪列傳

565. Vũ Quỳnh, Kiều Phú  武瓊, 喬富 : Kntb.   , Kn. []  . 39 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : “Nội dung tương tự như quyển R.1618. Bài Tựa của Vũ Quỳnh đề năm Hồng Đức thứ 20 (1489). Từ trang thứ 7 nhắc lại tên sách đề: Vũ Quỳnh phụng tập biên, bắt đầu Hồng Bàng thị truyện. Sách chép cẩn thận, kiểu chữ và chất giấy đều cũ tương ứng. Không ghi năm chép sách, chữ kiêng húy các vua Nguyễn tương ứng vào đời Tự Đức…Có thể nói đây là một văn bản quý của tác phẩm Lĩnh Nam chích quái, cần được nghiên cứu so sánh để thấy diễn biến của tác phẩm này”.

Mạch bộ vị giải  脉部位觧

566: Kntb.   , Kn. []  . 47 Images; 20 x 14 
Mô tả/description : “Sách y học, nói vai trò của khí mạch nhân thể mạnh mẽ hay suy khô có ý nghĩa quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh tật của con người. Gồm các phần: 1. Mạch bộ vị giải [脉部位觧]. 2. Tân san mạch trạng [新刊脉状 ]. 3. Mạch bộ vị [脉部位] . Sách không có Tựa, Bạt, không rõ tác giả, hiện chưa có so sánh khảo chứng, chưa rõ sách Việt Nam hay trích sao theo y thư nào”.

Nam dược thần kinh  南藥神經

567: Kntb.   , Kn. []  . 39 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “Sách có 3 quyển. Quyển 1 gồm 30 bài thuốc chữa bệnh cho nam giới và nói rõ nguyên nhân gây ra các loại bệnh bốn mùa trong năm. Quyển 2 gồm 30 bài thuốc chữa bệnh cho phụ nữ như bế kinh, động thai, hậu sản…Quyển 3 cũng gồm 30 bài thuốc chữa bệnh cho trẻ em như cam, sài đẹn, ỉa chảy, kém ăn, khóc đêm…”.