Thăng thưởng nhật kí  陞賞日記

634, Khải Định Quý Hợi bát niên [1923] 啓定癸亥八年 . 50 Images; 33 x 22 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan vào năm Khải Định thứ 7 (1923).

Thăng thưởng nhật kí  陞賞日記

635, Khải Định Giáp Tí cửu niên [1924] 啓定甲子九年 . 70 Images; 33 x 22 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan vào năm Khải Định thứ 8 (1924).

Thăng hàm nhật kí  陞銜日記

636, Khải Định Ất Sửu thập niên [1925] 啓定乙丑十年 . 72 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng phẩm hàm vào năm Khải Định thứ 10 (1925).

Thăng thưởng nhật kí  陞賞日記

637, Khải Định thập niên Bảo Đại nguyên niên Bính Dần [1925-1926] 啓定十年保大元年丙寅 . 94 Images; 33 x 22 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan từ năm Khải Định thứ 10 (1925) đến năm Bảo Đại thứ nhất (1926).

Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí  陞賞品銜日記

638. Thống sứ phủ đệ nhị toà  統使府弟二座 , Khải Định nhị tam niên cửu nguyệt sơ nhất nhật vĩnh hậu [1918-1919] 啓定二三年玖月初壹日永後 . 83 Images; 28 x 15 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan vào năm Khải Định thứ 2 (1918) đến năm Khải Định thứ 3 (1919).

Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí  陞賞品銜日記

639. Thống sứ phủ đệ nhị toà  統使府弟二座 , Khải Định nguyên nhị niên cửu nguyệt nhị thập bát nhật vĩnh hậu [1917-1918] 啓定元二年九月二十八日永後 . 80 Images; 28 x 15 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan vào năm Khải Định nguyên niên (1917) đến năm Khải Định thứ 2 (1918).

Thánh giáo yếu lí  聖教要理

640. Giám Mục Á Lê Sơn Di Thành san thuật truyền tử  監牧亞黎山移誠刊述傳梓 . Phát Diệm tổng đường tàng bản  發艷總堂藏板 : [Ninh Bình]  [寧平] , Thiên chúa giáng sinh nhất thiên cửu bách nhị thập ngũ niên [1925] 天主降生壹千玖百弍拾五年 . 81 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : “Trong sách đề: “Bản dạy những lẽ cần cho được rỗi linh hồn”. Sách gồm ba phần. Phần thứ nhất: Dạy về việc đức chúa trời dựng nên trời đất cùng về ba sự mầu nhiệm cả trong đạo, về 4 việc sau cùng nghĩa kinh tín kính. Phần thứ hai: Dạy về những phép trọng hơn trong đạo. Phần thứ ba: Dạy về 10 điều răn đức chúa trời cùng 6 điều răn Hội thánh.”

Thánh kinh huấn độc  聖經訓讀

641. Bản tàng Hà An vọng từ  板藏河安望祠 : Hà Nội  河内 , Hoàng triều Thành Thái vạn vạn niên chi thập tứ kỉ tuế tại Nhâm Dần trọng xuân tai sinh hồn [] 皇朝成太萬萬年之十四紀嵗在壬寅仲春哉生魄 . 30 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Văn giáng bút của các bậc tiên thiên thánh thần như: Thái Thượng lão quân thánh 太上老君聖, Văn Xương đế quân 文昌帝君, Quan Thánh đế quân 關聖帝君, Phù Hựu đế quân 孚佑帝君, khuyên răn người đời làm việc thiện, tránh điều ác.

Ngọc Hoàng giáng phong thiện chính kinh  玉皇降封善政經

642. Phổ Tế đàn tàng bản  普濟𡊨藏板 , Hoàng nam Duy Tân ngũ niên tam nguyệt cát nhật giáng trứ [1911] 皇男維新五年三月吉日降著 . 109 Images; 28 x 14 
Mô tả/description : Nội dung gồm các bài tán, thi, ca, phú của các bậc tiên tiên thánh thần: Thị nữ Mai Hoa công chúa phụng tán 侍女梅花公主奉讚, Văn Xương đế quân giáng thi 文昌帝君降詩, Phù Hựu đế quân giáng thi 孚佑帝君降詩, Quan Thánh đế quân giáng thi 關聖帝君降詩…

Thưởng hàm nhật kí  賞銜日記

643, Duy Tân thất bát niên [1913-1914] 維新七八年 . 49 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan vào năm Duy Tân thứ 7 (1913) Đến năm Duy Tân thứ 8 (1914).

Thưởng hàm nhật kí  賞銜日記

644, Duy Tân bát cửu niên [1914-1915] 維新八九年 . 60 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan vào năm Duy Tân thứ 8 (1914) Đến năm Duy Tân thứ 9 (1915).

Thưởng hàm nhật kí  賞銜日記

645, Duy Tân cửu thập đẳng niên [1915-1916] 維新九十等年 . 74 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng, bổ nhiệm chức quan vào năm Duy Tân thứ 9 (1915) Đến năm Duy Tân thứ 10 (1916).

Thăng hàm nhật kí  陞銜日記

646, Tây lịch nhất thiên cửu bách lục niên chính nguyệt vĩnh hậu [1906] 西曆一千九百六年正月永後 . 37 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại triều đình nhà Nguyễn ghi chép danh sách, quê quán, chức vụ cũ và mới của những người được thăng thưởng phẩm hàm vào năm Duy Tân thứ 2 (1908) đến năm Duy Tân thứ 3 (1909).

Nhàn vịnh thi ca  񣉾詠詩歌

647, Đồng Khánh nguyên niên [1886] 同慶元年 . 44 Images; 26 x 14 
Mô tả/description : Đầu sách có bài tựa, nội dung gồm các bài thơ văn như: Hoạ sơn thuỷ ca [畫山水歌] của Nguyễn Vân Trai người Hà Nội soạn; Bài Chức cẩm hồi văn, Tỳ bà hành (Sơn Tây Sài Sơn Phan công soạn); Thất tịch ca, Đỗ công Tú tài ở Xuân Trường Nam Định soạn; Trục bần văn: Thụ Ích Tiến sĩ Nguyễn Văn Ái soạn; Tứ thư ngũ kinh ca quốc âm, Ngũ kinh diễn ca, Hạnh đàm phong cảnh phú (Thần đồng bản xã soạn); thế tục phương ngôn truyền (Hà Tông Quyền soạn)

Nhị vị tập  二味集

648. Đặng Huy Trứ  鄧輝著 . 134 Images; 26 x 13 
Mô tả/description : Đầu sách có 2 bài tựa, bài đầu của Đặng Huy Trứ đề năm Tự Đức 22 (1869) 嗣德二十二年, bài thứ 2 của Bành Thọ Mai người Trung Quốc. Theo tựa thì sách này do Đặng Huy Trứ lúc còn đi học có đọc tập sách in của Ngũ Vân Lâu, Trung Quốc thấy ý vị thâm cảm nhưng tiếc là không lưu giữ được, nhân dịp được đi sứ sang Trung Quốc tìm mua. Đáng tiếc là bản in của Ngũ Vân Lâu đã bị thất lạc bởi giặc Tây, ông chỉ chép được quyển Nhị vị tập của Bành Thọ Mai ở Tân Hội soạn năm Đồng Trị Quý Hợi 同治季亥. Sách chia làm 2 phần: Khoáng thức 曠識 và Đạt tình 達情, nội dung chép những câu châm ngôn danh cú trong Tử, Sử, Bách gia làm lời răn dạy, có kèm lời án của soạn giả bàn về ý nghĩa của câu ấy. Quyển này cùng với quyển Tạc phi am tập cũng gần gũi liên quan biểu lý với nhau, nội dung có Tam vị là Kinh- Sử- Tử, Đặng Huy Trứ khảo sát sách này, rút lấy những điều bổ ích trong 2 phần Tử, Sử có ích cho tăng quảng kiến thức, bồi dưỡng tính tình mà soạn ra thành sách, đặt tên là Nhị vị tập 二味集Đầu sách có 2 bài tựa, bài đầu của Đặng Huy Trứ đề năm Tự Đức 22 (1869) 嗣德二十二年, bài thứ 2 của Bành Thọ Mai người Trung Quốc. Theo tựa thì sách này do Đặng Huy Trứ lúc còn đi học có đọc tập sách in của Ngũ Vân Lâu, Trung Quốc thấy ý vị thâm cảm nhưng tiếc là không lưu giữ được, nhân dịp được đi sứ sang Trung Quốc tìm mua. Đáng tiếc là bản in của Ngũ Vân Lâu đã bị thất lạc bởi giặc Tây, ông chỉ chép được quyển Nhị vị tập của Bành Thọ Mai ở Tân Hội soạn năm Đồng Trị Quý Hợi 同治季亥. Sách chia làm 2 phần: Khoáng thức 曠識 và Đạt tình 達情, nội dung chép những câu châm ngôn danh cú trong Tử, Sử, Bách gia làm lời răn dạy, có kèm lời án của soạn giả bàn về ý nghĩa của câu ấy. Quyển này cùng với quyển Tạc phi am tập cũng gần gũi liên quan biểu lý với nhau, nội dung có Tam vị là Kinh- Sử- Tử, Đặng Huy Trứ khảo sát sách này, rút lấy những điều bổ ích trong 2 phần Tử, Sử có ích cho tăng quảng kiến thức, bồi dưỡng tính tình mà soạn ra thành sách, đặt tên là Nhị vị tập 二味集

Phả ký miếu mộ  譜記廟墓

649. Đinh Thức Hiệt  丁式頡 : Hà Nam Ninh  河南寧 , Thành Thái thứ 11 [1899] 成泰十一年 . 21 Images; 21 x 13 
Mô tả/description : Tộc phả họ Đinh ở làng Ngọc Động, tổng Lê Xá, huyện Gia Viễn, phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cũ. Tú tài Đinh Thức Hiệt soạn 秀才丁式頡. Hương mục Đinh Khắc Tuân chép 鄕目丁克遵. Họ Đinh ở làng Ngọc Động đã lập phả ký ghi vị trí miếu mộ của dòng họ mình. Ghi các lệ định về tảo mộ ngày xuân, chọn người đỗ khoá sinh trong xã để nhờ viết văn tế, các loại vật phẩm để cúng tế ngày giỗ chính. Có chép bài văn tế