Nhật dụng thường đàm  日用常談

659. Phạm Đình Hổ  范廷琥 . Đồng Văn Trai tàng bản  同文齋藏板 , Tự Đức năm thứ 4 [1851] 嗣德四年 . 121 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “Nội dung: ghi chép từ điển Hán Nôm do Phạm Đình Hổ soạn. Các mục từ được xếp thành 32 nhóm: Thiên văn, địa lý, nho giáo, đạo giáo, thân thể, nhà cửa, trang phục, thực phẩm, thảo mộc, côn trùng, cầm thú…Ngự chế bách gia tính: liệt kê 468 họ đơn ở Trung Quốc như Khổng, Sư, Khuyết…dưới mỗi họ đều ghi địa chỉ. Hồi văn thi thức: Các bài thơ đọc theo hình vòng tròn, hình quạt giấy, hình núi, hình nậm rượu, hình ấm pha trà…cách đọc. Tăng đính ấu học tu tri tạp tự thái trân đại toàn: giải thích các từ, các chữ, các nhóm từ thường dùng, chia thành các loại như Thiên văn, địa lý, thời tiết, nhân vật, thi võ, thương mại, ngũ cốc. Chỉ nam: chú nghĩa bằng chữ Nôm bài gồm 336 chữ Hán và 1 bài gồm 5000 chữ Hán”

Phàm tình tỉ ứng thiên lộc  凣情俾膺天祿

660. 18 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : “Tập tài liệu về nghi thức tế lễ của châu Tàm Xá tổng Hải Bối, huyện Yên Lãng, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Sách do Hoàng Văn Thiện người châu Tàm Xá biên tập, cháu là Hoàng Văn sao chép và bổ sung. Gồm các bài văn: Nhị bát nguyệt tế Địa chi hà thần văn [二八月祭地枝河神文], Tư văn giáp tế Tiên thánh văn [斯文甲祭先聖文], Thập nhị nguyệt liệt hậu tế văn [十二月列后祭文], Xuân thủ tế tiên tàm văn [春首祭先蠶文] (lễ tế tằm đầu xuân), Xã học tế Tiên thánh văn [社學祭先聖文], Tế công chúa văn [祭公主文]. Phụ: Bản châu tích ký [本洲事跡記] (sự tích của bản châu), Hợi lạp trường ca khúc”

[Gia truyền y phương]  [家傳醫方]

661. 144 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Nội dung ghi chép tổng hợp các chứng bệnh và những phương pháp chữa trị như: Đại đầu bệnh môn 大頭病門, Diện bệnh môn 面病門, Nhãn bệnh môn 眼病門, Nhĩ bệnh môn 耳病門, Tị bệnh môn 鼻病門, Khẩu bệnh môn 口病門…

[Nhân vật lịch sử]  [人物歷史]

662. Đoàn Triển phụng thảo  段展奉草 . 91 Images; 24 x 15 
Mô tả/description : Sách viết về các nhân vật lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng đến các đời chúa Trịnh như: Hùng Vương 雄王, Trưng Nữ Vương 徵女王, Tiền Lí Nam Đế 前李南帝, Đinh Tiên Hoàng 丁先皇, Lê Đại Hành 黎大行… cho đến Trịnh Tùng 鄭松, Trịnh Căn 鄭根, Trịnh Cương 鄭㭎.

[Sắc phong tạp sao ]  [勅封雜抄]

663. 19 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Tập ghi chép 19 bản sắc phong thần thuộc các niên đại: Thiệu Trị 紹治, Tự Đức 嗣德, Thành Thái 成泰, Đồng Khánh 同慶, Cảnh Hưng 景興, Minh Mệnh 明命, Cảnh Thịnh 景盛, Gia Long 嘉隆.

[Sách cúng]  [册供]

664. 66 Images; 25 x 11,5 
Mô tả/description : Nội dung ghi chép các bài cúng và kết hợp hình vẽ các đạo bùa nhằm trừ ma diệt tà để chữa trị bệnh tật cho con người.

[Sách cúng]  [册供]

665, Tự Đức thập bát niên lục nguyệt cát nhật [1864] 嗣德拾八年陸月吉日 . 112 Images; 23 x 10 
Mô tả/description : Nội dung ghi chép các bài cúng và kết hợp hình vẽ các đạo bùa nhằm trừ ma diệt tà để chữa trị bệnh tật cho con người.

[Trịch sai văn]  [擲差文]

666, Duy Tân nhị niên tam nguyệt nhị thập thất nhật cẩn soạn [1908] 維新弍年叁月弍拾七日謹撰 . 43 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : Nội dung ghi chép những bài Trịch sai văn cho các bậc tướng quân triều Trần được nhân dân kính trọng tôn thờ như các vị thánh thần: Trịch Hưng Đạo Đại Vương ấn 擲興道大王印, Trịch Phạm Ngũ Lão thần vương 擲范五老神王, Trịch Yết Kiêu Dã Tượng đẳng quan văn 擲揭撟野象等官文…

Tân Sửu niên ân khoa Nam Định trường  辛丑年恩科南定塲

667. 48 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Nội dung ghi chép các thể thi, phú được áp dụng chặt chẽ theo các niêm luật như ngũ ngôn thi, thất ngôn luật, nhất tiên vận…mà thí sinh làm tại các trường thi: Cao Minh phối thiên thi 高明配天詩, Càn khôn tạo hoá tâm phú 乾坤造化心賦, Ngô Đồng nguyệt thi 梧桐月詩, Quân minh thần lương phú 君明臣良賦…diễn ra tại các trường thi tỉnh như: Nam Định trường 南定塲, Thừa Thiên trường 承天塲, Nghệ An trường 乂安塲, Hà Nội trường 河内塲…

[Văn vũ nghĩa lược]  [文武義畧]

668. 99 Images; 28 x 15 
Mô tả/description : Vận dụng tư tưởng triết học trong Nho giáo để lược bàn về những vấn đề lớn trong xã hội. Cách thức là hỏi và giải đáp cho những vấn đề đó: Hỏi và giải đáp về chức phận của người làm vua, điều cối lõi khi làm chính trị, về đạo làm người, về lễ nhạc…

Bác học hoành từ khoa văn tuyển  博學宏詞科文選

669, Tự đức tứ niên tân thuyên [1851] 嗣德四年新鎸 . 49 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “Sưu tập bài thi của 7 người đỗ khoa Bác học hoành từ đầu tiên được tổ chức dưới triều Tự Đức. Đầu đề bài thi: Bản triều thủ khai Bác học hoành tài khoa chiếu (Thay lời vua bản triều hạ chiếu mở khoa thi Bác học hoành tài), Nghĩ Chân Đức Tú trần Đại học diễn nghĩa biểu (Thay lời Chân Đức Tú dâng biểu trình bày ý nghĩa sách Đại học diễn nghĩa), Khai hoặc luận ( Bàn về sự mê hoặc của đạo Gia Tô). Đây là những bài văn mẫu để luyện thi, chỉ ghi tên 7 người thi đỗ khoa này là Vũ Huy Dực [武輝翼], Vũ Duy Thanh [武惟清], Phạm Huy [范輝], Nguyễn Thái [阮泰], Nguyễn Huy Tích [阮輝績], Nguyễn Bá Đôn [阮伯敦], Trần Huy Dực [陳輝翼], nhưng không ghi rõ tên tác giả của từng bài. Nội dung tương tự như cuốn Chế khoa hoành tài văn tuyển”

Bản thảo bị yếu (q.03)  本草備要

670. 49 Images; 20 x 12 
Mô tả/description : Tên các vị thuốc chia theo các bộ: Mộc bộ 木部 như: Phục linh 茯苓, Phục thần 茯神, Hổ phách 琥珀…; Quả bộ 果部 như: Đào nhân 桃仁, Hạnh nhân 杏仁, Ô mai 烏梅…; Cốc thái bộ 榖菜部 như: Cốc nha 榖芽, Đại mạch nha 大麥芽…, tác dụng chữa bệnh của từng vị thuốc.

Y học nhập môn (q.01)  醫學入門

671. Nam Phong Lí huý Đĩnh tiên sinh biên chú  南豐李諱梃先生編註 . Thịnh Văn Đường tử hành  河内盛文堂梓行 : Hà Nội  河内 , Tự Đức thập nhị niên hạ nguyệt cát nhật tân thuyên [1871] 嗣德十二年夏月吉日新鎸 . 110 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Những tri thức cơ bản về y học, trình bày theo trật tự sau đây: Quyển thủ: phàm lệ, các sơ đồ về tiên thiên, trời (đất, người, vật, khí hậu tương quan với nhau; tên họ những nhà y học các đời... Quyển 1: kinh lạc, tạng phủ, cách xem bệnh, cách xem mạch, cách châm cứu… Quyển 2 và Q2 (tiếp): bản thảo (loại hàn, loại nhiệt, loại ôn hoà, loại khô táo...); Quyển 4: ngoại cảm (trúng thử, thương hàn, nội thương). Quyển 4: tạp bệnh (ngoại cảm, nội thương). Quyển 5: phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa. Quyển 6: bài phú nói về cách dùng thuốc chữa tạp bệnh. Quyển 7: thuốc dùng trong phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa…

Y học nhập môn (q.02)  醫學入門

672. Nam Phong Lí huý Đĩnh tiên sinh biên chú  南豐李諱梃先生編註 . Thịnh Văn Đường tử hành  河内盛文堂梓行 : Hà Nội  河内 , Tự Đức thập nhị niên hạ nguyệt cát nhật tân thuyên [1871] 嗣德十二年夏月吉日新鎸 . 130 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Những tri thức cơ bản về y học, trình bày theo trật tự sau đây: Quyển thủ: phàm lệ, các sơ đồ về tiên thiên, trời (đất, người, vật, khí hậu tương quan với nhau; tên họ những nhà y học các đời... Quyển 1: kinh lạc, tạng phủ, cách xem bệnh, cách xem mạch, cách châm cứu… Quyển 2 và Q2 (tiếp): bản thảo (loại hàn, loại nhiệt, loại ôn hoà, loại khô táo...); Quyển 4: ngoại cảm (trúng thử, thương hàn, nội thương). Quyển 4: tạp bệnh (ngoại cảm, nội thương). Quyển 5: phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa. Quyển 6: bài phú nói về cách dùng thuốc chữa tạp bệnh. Quyển 7: thuốc dùng trong phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa…

Y học nhập môn (q.03)  醫學入門

673. Nam Phong Lí huý Đĩnh tiên sinh biên chú  南豐李諱梃先生編註 . Thịnh Văn Đường tử hành  河内盛文堂梓行 : Hà Nội  河内 , Tự Đức thập nhị niên hạ nguyệt cát nhật tân thuyên [1871] 嗣德十二年夏月吉日新鎸 . 127 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Những tri thức cơ bản về y học, trình bày theo trật tự sau đây: Quyển thủ: phàm lệ, các sơ đồ về tiên thiên, trời (đất, người, vật, khí hậu tương quan với nhau; tên họ những nhà y học các đời... Quyển 1: kinh lạc, tạng phủ, cách xem bệnh, cách xem mạch, cách châm cứu… Quyển 2 và Q2 (tiếp): bản thảo (loại hàn, loại nhiệt, loại ôn hoà, loại khô táo...); Quyển 4: ngoại cảm (trúng thử, thương hàn, nội thương). Quyển 4: tạp bệnh (ngoại cảm, nội thương). Quyển 5: phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa. Quyển 6: bài phú nói về cách dùng thuốc chữa tạp bệnh. Quyển 7: thuốc dùng trong phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa…

Y học nhập môn (q.04)  醫學入門

674. Nam Phong Lí huý Đĩnh tiên sinh biên chú  南豐李諱梃先生編註 . Thịnh Văn Đường tử hành  河内盛文堂梓行 : Hà Nội  河内 , Tự Đức thập nhị niên hạ nguyệt cát nhật tân thuyên [1871] 嗣德十二年夏月吉日新鎸 . 83 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Những tri thức cơ bản về y học, trình bày theo trật tự sau đây: Quyển thủ: phàm lệ, các sơ đồ về tiên thiên, trời (đất, người, vật, khí hậu tương quan với nhau; tên họ những nhà y học các đời... Quyển 1: kinh lạc, tạng phủ, cách xem bệnh, cách xem mạch, cách châm cứu… Quyển 2 và Q2 (tiếp): bản thảo (loại hàn, loại nhiệt, loại ôn hoà, loại khô táo...); Quyển 4: ngoại cảm (trúng thử, thương hàn, nội thương). Quyển 4: tạp bệnh (ngoại cảm, nội thương). Quyển 5: phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa. Quyển 6: bài phú nói về cách dùng thuốc chữa tạp bệnh. Quyển 7: thuốc dùng trong phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa…