Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-mi-nô-phê-na-dôn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-mi-nô-phê-na-dôn