Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quỷ tha ra, ma bắt lấy

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quỷ tha ra, ma bắt lấy