Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rách bươm

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rách bươm