Lịch triều hiến chương loại chí  歷朝憲章類誌

138. Phan Huy Chú  潘輝注 . 63 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : “Bản sách này chỉ rời rạc chép được q.1-2 và q.3, không đủ bộ. Đầu sách có 1 bài Tựa, 1 Phàm lệ, 1 bài Dẫn, 1 Mục lục (phần Mục lục chỉ ghi đến quyển 5). Bài Tựa sách có đoạn: “Tôi cho là điển cũ mênh mang, nếu nay không chia ra từng mối, tách ra từng sợi thì kiến văn mờ tối, biết căn cứ vào đâu mà rộng biết việc xưa, suy ra việc nay. Tôi đã dùi mài gắng sức sưu tầm góp nhặt, quên mình thô vụng. Khảo sát trải nóng rét mười thu, tổn bao tinh thần, sáng bỏ tối lại thêm, tìm bới cả điển chương sáu đời, lọc ra điểm chính, chia thành từng loại, tách riêng từng mối, bình luận có lúc thêm lời ức đoán, biên soạn nay đã tạm thành bộ”. Đây là bộ sách có nội dung bao quát nhiều vấn đề, chia xếp theo từng môn loại, tiện cho việc tra cứu.”

Nam quốc địa dư chí  南國地輿誌

139, Duy Tân Mậu Thân niên trọng thu tân thuyên [1908] 維新戊申年仲秋新鎸 . 80 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Địa lí Việt Nam giới thiệu vắn tắt vị trí, giới hạn, địa thế, sự phân chia giữa các miền Bắc kì, Trung kì, các tỉnh, số tỉnh, phủ, huyện, tổng, xã, thôn, núi, sông, đê đập, đường sá, cửa biển, khí hậu, nhân vật, tài chính, quân sự, công nông nghiệp, thuế
khóa, trang phục và phong tục sinh hoạt của 37 dân tộc ít người ở Việt
Nam.

Nam sử  南史

140. 55 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : “Sách mất tờ đầu nên không rõ tên đầy đủ là gì, nên “Nam sử [南史]” là tên rút gọn thấy ghi ở mép sách. Sách lược ghi sử Việt Nam từ đời Hồng Bàng đến nhà Nguyễn, không rõ sách do người nào soạn, hoặc trích lục từ bộ sử nào.”

Quốc sử toản yếu: Nam sử toản yếu  國史纂要: 南史纂要

141. Sử thần Ngô Sĩ Liên biên tu, Nguyễn Huy Oánh san bổ  史臣吳士連編, 阮輝瑩刪補脩 . Thạc Đình tàng bản  碩亭藏板 . 96 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : “Nguyễn Huy Oánh 阮輝瑩 san bổ cho gọn gàng, từ Kỷ Hồng Bàng đến Hậu Trần, chỉ thu lại trong 100 tờ in. Trang bìa sách đề “Nguyễn Thám hoa chính bản 阮探花正本 không đề năm khắc in nhưng đây đúng là bản in do nhà Thạc Đình [碩亭] tức hiệu của Nguyễn Huy Oánh [阮輝瑩] tự khắc in khi tác giả còn sống. Sách in giấy bản tốt chữ không thật đẹp nhưng rõ ràng dễ đọc. Bản in đời Lê. Chưa từng được khảo cứu về phương pháp san bổ, quan điểm sử học v.v...”

Việt giám thông khảo  越鑑通考

142. Vũ Quỳnh  武瓊 . 78 Images; 26 x 14 
Mô tả/description : Tổng luận về lịch sử Việt Nam của Vũ Quỳnh 武瓊: Những chỗ thành công và chưa thành công của các vua chúa Việt Nam trong việc cai trị và quản lí đất nước từ Hồng Bàng thị 鴻龎氏 đến Lê Thái Tổ 黎太祖.

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.03)  越史要: 越南史要

144. Thái Hà Diên Mậu quận công Hoàng Cao Khải trứ  泰河延茂郡公黄高啓著 , Duy Tân Giáp Dần đông tân thuyên [1914] 維新甲寅冬新鎸 . 38 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : Lược sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Hậu Lê, được chia làm 3 quyển: q.1: từ Hồng Bàng 鴻龎 đến Lê Đại Hành 黎大行; q.2: từ Lí Thái Tổ 李太祖 đến Tiền Lê 前黎; q.3: từ “Nam Bắc phân tranh” đến Hậu Lê 後黎. Mỗi triều vua: quan chế, binh chế, thuế khóa. Từ Lí Thái Tổ đến nhà Mạc, có sự nghiệp của các công thần, danh nho sử gia, danh y. Mục văn hoá đời Trần, có nói tới việc xuất hiện chữ Nôm.

Việt sử tân ước toàn biên: Đại Việt sử ước (q.01)  越史新約全編: 大越史約

145. Hàn lâm viện trứ tác nguyên lĩnh giáo thụ Kim lâu Hoàng Đạo Thành Cúc Lữ phụng biên toản  翰林院著作源領教授金縷黄道成菊侶奉編纂 . Hàng Đào phố gia số nhị thập tứ Áng Hiên tàng  行桃庯家數弍十四盎軒藏 : Hà Nội  河内 , Thành Thái Bính Ngọ trọng đông tân thuyên [1906] 成泰丙午仲冬新鎸 . 62 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách được chia làm hai quyển, ghi lại Lịch sử Việt Nam từ Hùng Vương 雄王 đến hết nhà Tây Sơn 西山. Quyển thượng từ Hùng Vương 雄王 đến hết Bình Định Vương 平定王. Quyển hạ từ Lê Thái Tổ 黎太祖 đến hết triều Tây Sơn 西山.

Việt sử kính  越史鏡

146. Thái Hà Diên Mậu quận công Hoàng Cao Khải trứ, Hậu học Trần Tán Bình phụng dịch, Hậu học Phạm Văn Thụ bình luận  泰河延, 後学陳贊平奉譯, 茂郡公, 後学范文樹奉評黄高啓著 : [Hà Nội]  [河内] , Duy Tân Kỷ Dậu đông tân thuyên [1909] 維新己酉冬新鎸 . 42 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Bản dịch Hán cuốn sử Việt sử kính 越史鏡 in bằng chữ La tinh của Hoàng Cao Khải 黄高啓: lịch sử Việt Nam từ thời Gia Long đặt quan hệ với Pháp qua Bá Đa Lộc, cho đến khi Pháp chiếm toàn cõi Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Chiêm Thành và Chân Lạp.

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.01)  越史要: 越南史要

147. Thái Hà Diên Mậu quận công Hoàng Cao Khải trứ  泰河延茂郡公黄高啓著 , Duy Tân Giáp Dần đông tân thuyên [1914] 維新甲寅冬新鎸 . 54 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : Lược sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Hậu Lê, được chia làm 3 quyển: Q.1: từ Hồng Bàng 鴻龎 đến Lê Đại Hành 黎大行; q.2: từ Lí Thái Tổ 李太祖 đến Tiền Lê 前黎; q.3: từ “Nam Bắc phân tranh” đến Hậu Lê 後黎. Mỗi triều vua: quan chế, binh chế, thuế khóa. Từ Lí Thái Tổ đến nhà Mạc, có sự nghiệp của các công thần, danh nho sử gia, danh y. Mục văn hoá đời Trần, có nói tới việc xuất hiện chữ Nôm.

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.02)  越史要: 越南史要

148. Thái Hà Diên Mậu quận công Hoàng Cao Khải trứ  泰河延茂郡公黄高啓著 , Duy Tân Giáp Dần đông tân thuyên [1914] 維新甲寅冬新鎸 . 71 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : Lược sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Hậu Lê, được chia làm 3 quyển: q.1: từ Hồng Bàng 鴻龎 đến Lê Đại Hành 黎大行; q.2: từ Lí Thái Tổ 李太祖 đến Tiền Lê 前黎; q.3: từ “Nam Bắc phân tranh” đến Hậu Lê 後黎. Mỗi triều vua: quan chế, binh chế, thuế khóa. Từ Lí Thái Tổ đến nhà Mạc, có sự nghiệp của các công thần, danh nho sử gia, danh y. Mục văn hoá đời Trần, có nói tới việc xuất hiện chữ Nôm.

Việt sử (q.02)  越史

149. Tập Hiền viện  集賢院 . 80 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Đầu sách đề Tập hiền viện [soạn] 集賢院[撰]. Tổng thuật và bình luận lịch sử Việt Nam đến hết triều Lê tổng cộng 31 tờ. Q.1 lược sử Việt Nam từ đời Hồng Bàng thị 鴻庞氏 đến hết triều Lý tức Lí Huệ Tôn 李惠尊; q.2 từ đầu Trần đến hết triều Trần; q.3 từ đầu đời Lê Thái Tổ 黎太祖 đến hết triều Lê.

Việt sử (q.03)  越史

150. Tập Hiền viện  集賢院 . 84 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Đầu sách đề Tập hiền viện [soạn] 集賢院[撰]. Tổng thuật và bình luận lịch sử Việt Nam đến hết triều Lê tổng cộng 31 tờ. Q.1 lược sử Việt Nam từ đời Hồng Bàng thị 鴻庞氏 đến hết triều Lý tức Lí Huệ Tôn 李惠尊; q.2 từ đầu Trần đến hết triều Trần; q.3 từ đầu đời Lê Thái Tổ 黎太祖 đến hết triều Lê.

Âm chất giải âm  陰隲解音

151. Trích giả Đức Xuyên Hoà Trai Đỗ Dư bái soạn, Hưu tẩu nguyên Hàn lâm trứ tác Vũ Vịnh Ninh Phủ tán bình, Ất Mùi khoa Nhị giáp tiến sĩ, nguyên Lễ lang Hoà Phủ Bạch bái thư  謫者德川和齋杜璵拜撰, 休叟原翰林著作武柡寧甫僣評, 乙未科二甲進士原禮郎和甫白拜書 . Thọ Xương huyện Ngọc Sơn từ tàng bản  壽昌縣玉山祠藏板 : [Hà Nội]  [河内] , Tự Đức Kỷ Mùi xuân thuyên khắc [1859] 嗣德己未春鐫刻 . 60 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Âm chất giải âm 陰隲解音 thực chất là sách Âm chất văn chú 陰隲文註 của Lê Quý Đôn 黎貴惇 tham khảo các sách khuyến thiện của Trung Quốc soạn và chú giải. Đỗ Dự 杜璵 dựa vào đó diễn dịch ra chữ Nôm theo thể song thất lục bát cho mọi người đọc dễ hiểu. Nội dung là những bài văn Nôm giáng bút của Văn Xương Đế Quân 文昌帝君 khuyên tránh điều ác, năng làm việc thiện và phổ biến rộng rãi trong giới Nho, Phật, Đạo…

Bản thiện kinh  本善經

152. 108 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : Sách được chia làm 3 phần chính: Phần 1: Bản thiện kinh 本善經; Phần 2: Thánh huấn kinh 聖訓經, Phần 3: Huấn lương thiện đàn 訓 良善坛. Bao gồm kinh giáng bút của các vị Thiên Vương, Tiên, Chúa, Thánh, Thần... Tổng cộng 230 bài thơ, ca, ngâm, phú, văn... bằng chữ Nôm khuyên tu thân, lập chí, tỉnh mê, sửa lỗi, nhẫn nại…

Bích Ung canh ca hội tập (q.thủ)  辟雍賡歌會集

153. 29 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : Sách hiện còn lại một bài tựa Ngự chế đề năm Tự Đức 嗣德 thứ 7 (1854). Hai bài dụ do Vũ Duy Ninh 武維寧, Trần Mẫn 陳敏, Nguyễn Tư Giản 阮思僩 phụng đề tháng giêng và tháng 2 năm Tự Đức 嗣德 thứ 7 (1854); một bài biểu và phần mục lục quyển thượng 40 bài thơ ngự chế, quyển hạ gồm nhiều bài thơ của nhiều văn nhân đương thời, tất tiếc nội dung chính hiện đã bị mất.

Ca Trù thể cách  歌籌体格

154. 36 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách ghi chép các điệu hát Ca trù như: Phú cách 賦格, Vang hãm cách 荣陷格, Ngâm vọng cung nam 吟望宫南, Cung bắc vọng 北北望, Thư cách 書格, Ngâm phú 吟賦,… Tiếp đến là các khúc hát mới như: Tì bà hành 琵琶行, Tì bà hành diễn âm 琵琶行演音, Lí ca lưu thuỷ khúc 裡歌流水曲 (hai bài), Tứ đại cảnh khúc 四大景曲 (hai bài), Nam thương khúc 南傷曲 (hai bài), Kim tiên khúc 金箋曲.