Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ai nắm tay đến tối, ai gối tay đến sáng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ai nắm tay đến tối, ai gối tay đến sáng