Vịnh khách đáo gia -

Con cua -

Người bồ nhìn -

Đồng tiền hoẻn -

Đền Thái Thú -

Vịnh chùa Trấn Quốc -

Chế sư -

Vịnh hang Cắc – Cớ -

Chùa xưa -

Vịnh sư hoạch dâm -