Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: am thanh cảnh vắng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): am thanh cảnh vắng