Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rối như gà mắc đẻ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rối như gà mắc đẻ