Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rủ nhau làm phúc, chớ giục nhau đi kiện

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rủ nhau làm phúc, chớ giục nhau đi kiện