Ấu học quốc sử ngũ ngôn thi  幼學國史五言詩

1282. 15 Images; 25 x 15,5 
Mô tả/description : Tập thơ 5 chữ dạy trẻ em về lịch sử nước ta từ đời Hồng Bàng đến triều Tây Sơn “Quốc sử ngũ ngôn thi khởi Hồng Bàng chí Tây Sơn [國史五言詩起鴻龐至西山]” : trải từ khi khởi Tổ qua các triều vua Hùng Vương, An Dương Vương, Trưng Vương, Vạn Xuân, Lê sơ, Hậu Lê, Lí, Trần, Tây Sơn với các chiến công lịch sử oanh liệt

Giang Thị gia phả  江氏家譜

1283. Giang Văn Hiển  江文顯 : Sơn Tây  山西 , Tự Đức thứ 2 [1849] 嗣德貳年 . 55 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : “Gia phả dòng họ danh nhân Giang Văn Minh 江文明 ở Sơn Tây. Đầu sách có bài Tựa cho biết dòng họ này lấy tên là họ Giang đến lúc viết tựa đã 10 đời, Thủy tổ tính từ Đức Biền giữ chức Vệ úy đội Thần vũ triều Lê đến đời Thám hoa Giang Văn Minh là đời thứ 4. Đầu sách có một bài đề từ, tiếp đến là bảng kê phần mộ và ngày giỗ của các bậc tổ của cả hai chi Giáp Ất, từ thủy tổ khảo đến đời thứ 6. Tiếp đến là phần chép câu đối treo ở nhà thờ. Giang tộc từ đường kí: Từ đường làm xong năm Thiệu Trị Ất Tị 紹治乙巳(1845), lấy tên họ Giang làm tên nhà thờ. Họ Giang là một dòng vọng tộc trong vùng đã hơn 10 đời. Thủy tổ là thần vũ vệ úy Đức Biền đặt cơ nghiệp cho con cháu. Thám hoa Văn Trung quận công (Giang Văn Minh), cụ Hiến sát sứ (Giang Văn Tông)…Phả ghi rõ: Vệ úy công là tổ đầu được đặt họ Giang, Thám hoa công là tổ phát tộc, Hiến sát công là tổ chi Tiểu tông. Cuối có bài minh. Giới thiệu hành trạng, cuộc đời của Vinh quận công Giang Văn Minh. Các nghi thức trong gia tộc khi tế tại nhà thờ…”