Hoàng Việt luật lệ ( q.17 )  皇越律例

264. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 42 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.19)  皇越律例

265. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 28 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.20)  皇越律例

266. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 60 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Kê chính táo thần kinh văn  乩正竈神經文

267. Ngọc Sơn từ tàng bản  玉山祠藏板 : Hà Nội  河内 , Thành Thái Bính Ngọ hạ [] 成泰丙午夏 . 52 Images; 25 x 15 
Mô tả/description : Sách gồm 1 bài tựa, một mục lục. Tiếp đến là những bài kinh văn nói về Táo thần và những lời văn khuyến thiện của Táo thần. Từ tờ 43 đến tờ 51 là phần diễn Nôm bài Kính phụng Táo thần lục 敬奉竈神錄: Khuyên người đời phải biết thờ kính vua bếp, cần biết những ngày phải kiêng kị. 4 bài tâm kinh đã nói lên trách nhiệm của Táo thần xem xét mọi hành vi của mỗi gia đình trong một năm.

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.50-51)  欽定大南會典事例

268. 86 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Các bài chỉ, dụ, nghị định và chỉ chuẩn từ đời Nguyễn Gia Long đến đời Tự Đức, về các việc chính trị, giáo dục, thi cử quan chế,... thuộc bộ Hộ (từ q.45-q.62)

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.52-53)  欽定大南會典事例

269. 85 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Các bài chỉ, dụ, nghị định và chỉ chuẩn từ đời Nguyễn Gia Long đến đời Tự Đức, về các việc chính trị, giáo dục, thi cử quan chế,... thuộc bộ Hộ (từ q.45-q.62)

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.54-56)  欽定大南會典事例

270. 97 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Các bài chỉ, dụ, nghị định và chỉ chuẩn từ đời Nguyễn Gia Long đến đời Tự Đức, về các việc chính trị, giáo dục, thi cử quan chế,... thuộc bộ Hộ (từ q.45-q.62)

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.59-60)  欽定大南會典事例

271. 100 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Các bài chỉ, dụ, nghị định và chỉ chuẩn từ đời Nguyễn Gia Long đến đời Tự Đức, về các việc chính trị, giáo dục, thi cử quan chế,... thuộc bộ Hộ (từ q.45-q.62)

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.61-62)  欽定大南會典事例

272. 88 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Các bài chỉ, dụ, nghị định và chỉ chuẩn từ đời Nguyễn Gia Long đến đời Tự Đức, về các việc chính trị, giáo dục, thi cử quan chế,... thuộc bộ Hộ (từ q.45-q.62)

Khâm thiên giải ách kinh  欽天解厄經

273. Trần Huy Diên phụng san  陳輝延奉刊 . Linh Sơn tự tàng bản  靈山寺藏板 : Yên Ninh  安寧 , Thành Thái Canh Tí [1900] 成泰庚子 . 26 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : Kinh cầu Phật trừ tai giải nạn: Giải tai ách trong từng giờ, từng ngày, giải sao xấu, giải trừ bách bệnh, bị người khác hại…

Lại duyệt nhật kí - Duy Tân (1908)  吏閲日記

274, Duy Tân nguyên niên thập nhất nguyệt tam thập nhật [1908] 維新元年 . 45 Images; 28 x 15 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại ghi chép danh sách những người được thăng bổ, giáng đổi chức quan,… từ ngày 03 tháng giêng đến ngày 31 tháng 12 năm Duy Tân thứ 1 (1908).

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.45-47)  欽定大南會典事例

275. 68 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Các bài chỉ, dụ, nghị định và chỉ chuẩn từ đời Nguyễn Gia Long đến đời Tự Đức, về các việc chính trị, giáo dục, thi cử quan chế,... thuộc bộ Hộ (từ q.45-q.62).

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.57-58)  欽定大南會典事例

276. 66 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Các bài chỉ, dụ, nghị định và chỉ chuẩn từ đời Nguyễn Gia Long đến đời Tự Đức, về các việc chính trị, giáo dục, thi cử quan chế,... thuộc bộ Hộ (từ q.45-q.62)

Lã Đường di cảo thi tập  呂塘遺藁詩集

277: Thái Thuận  蔡順 . 61 Images; 26 x 14 
Mô tả/description : “Tập thơ của Thái Thuận tự Nghĩa Hoà hiệu Lã Đường người xã Liễu Lâm huyện Siêu Loại, nguyên là một người lính dạy voi, nhưng có chí học hành sau thi đỗ tiến sĩ, trở thành nhà thơ nổi tiếng trong Tao Đàn Nhị thập bát tú đời Hồng Đức. Sau khi ông mất, con là Thái Khác 蔡恪 và học trò là Đỗ Chính Mô 杜正謨 sưu tập di cảo Lã Đường khắc ván lưu hành.
Tập này là truyền bản chép tay của ấn bản đó. Nội dung gồm sáng tác thơ chữ Hán của Thái Thuận, có các bài như: Nguyên nhật [元日], Sơ xuân [初春], Xuân nhật tức sự [春日即事], Hàn lâm xuân nhật [翰林春日], Đề Minh Hoàng du Ly Sơn đồ [題明黄離遊山圖], Hạng Vũ biệt Ngu Cơ, Lân ứng thí, Thước thanh, Phù lựu ...”

Lã tổ tuyết quá tu chân tiên sám  吕祖雪過修真仙懺

278. Ngọc Sơn từ tàng bản  玉山祠藏板 : [Hà nội]  [ 河内] , Hoàng nam Thành Thái Bính Ngọ quí hạ trùng thuyên [1906] 皇南成泰丙午季夏重鐫 . 32 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : “Văn giáng bút được coi là của Lã Tổ, do Hoằng Thiện đền Ngọc Sơn khắc in. Chính văn có ghi Lã Tổ toàn thư, chưa tra cứu nhưng có thể do người làm sách soạn ra chứ không phải nguyên văn sách lã Tổ toàn thư do Thiều Chí Lâm tăng bổ khắc in ở Trung Quốc.”

Lại duyệt nhật kí - Bảo Đại (1927-1928)  吏閲日記

279, Bảo Đại nhị niên tam niên [1927-1928] 保大二年元年 . 51 Images; 34 x 23 
Mô tả/description : Nhật kí của bộ Lại ghi chép danh sách những người được thăng bổ, giáng đổi chức quan,… năm Bảo Đại thứ 2-3 (1927-1928).