TRUYỆN KIỀU BẢN 1871
Bản Liễu Văn Ðường
by Nguyễn Quảng Tuân—Phiên âm - khảo dị
Published by Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2002)


Total 136 pages

    Trăm năm trong cõi người ta,

    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

    Trải qua một cuộc bể dâu,

    Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.

    Lạ gì bỉ sắc tư phong,

    Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.

    Cảo thơm lần giở trước đèn,

    Phong tình có lục còn truyền sử xanh.

    Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,

    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.

    Có nhà Viên ngoại họ Vương,

    Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.

    Một trai con thứ rốt lòng,

    Vương Quan là chữ nối dòng nho gia.

    Đầu lòng hai ả tố nga,

    Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.

    Mai cốt cách, tuyết tinh thần,

    Một người một vẻ mười phân vẹn mười.

    Vân xem trang trọng khác vời,

    Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

    Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

    Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

    Kiều càng sắc sảo mặn mà,

    So bề tài sắc lại là phần hơn.

Chú Thích:

Những điều trông thấy "mà" đau đớn lòng.
Trời xanh quen "thói" má hồng đánh ghen.
"Mỗi" người một vẻ mười phân vẹn mười.

Total 136 pages